Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden parkeeraccommodaties gemeente Harlingen

Artikel 1 Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Parkeeraccommodatie: de door of namens de gemeente geëxploiteerde parkeergarage Waddenpromenade of de parkeerterreinen P1, P2, P3 gelegen aan de Harlingerstraatweg of parkeerterrein gelegen aan de Westerzeedijk met de bijbehorende technische installaties, aanwezige parkeerapparatuur en overig meubilair.
 2. Exploitant: de gemeente Harlingen en/of diens vertegenwoordiger(s).
 3. Beheerder: de rechtspersoon die namens exploitant optreedt als contactpersoon en zorg draagt voor de uitvoering inzake parkeer gerelateerde dienstverlening en betalingen op de parkeeraccommodatie.
 4. Parkeerder: eigenaar/gebruiker van een motorvoertuig, die gebruik maakt van de parkeeraccommodatie. Onder parkeerder worden tevens verstaan de mede-inzittende(n) van het motorvoertuig.
 5. Parkeerbewijs: parkeerabonnement, parkeerticket, reservering, waardekaart, parkeerpas, creditcard, (geregistreerd) kenteken, of elk ander middel dat door de exploitant is aanvaard en/of uitgegeven als bewijs van betaling voor het gebruik van de parkeeraccommodatie.
 6. Parkeergeld: vergoeding die de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeeraccommodatie.
 7. Voertuig: motorvoertuig op 2, 3 of 4 wielen welke voldoet aan de maatvoering genoemd in artikel 4 van deze stallingsvoorwaarden.

Artikel 2 Parkeren

 1. De parkeerovereenkomst komt tot stand door de enkele afgifte van een parkeerbewijs aan de parkeerder en/of door het enkele feit van het gebruik van parkeerder van de parkeeraccommodatie met een voertuig.
 2. Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld.
 3. Aan de parkeerder wordt slechts toegang verleend tot de parkeeraccommodatie op vertoon van een geldig parkeerbewijs of door het verkrijgen daarvan na betaling van het verschuldigde parkeergeld.
 4. De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst die tussen parkeerder en exploitant is gesloten.

Artikel 3 Verschuldigd parkeergeld

 1. Parkeergeld wordt berekend op basis van door de gemeente Harlingen vastgestelde tarieven per tijdseenheden. Deze tarieven worden bekend gemaakt op de website van de gemeente Harlingen alsmede bij de ingang van en/of in/op de parkeeraccommodatie.
 2. Het verschuldigde parkeergeld dient te zijn voldaan, voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeeraccommodatie verlaat.
 3. Na betaling van het verschuldigde parkeergeld dient parkeerder de parkeeraccommodatie dezelfde dag te verlaten, met inachtneming van de openings- en sluitingstijden van de betreffende parkeeraccommodatie.
 4. Indien parkeerder wacht met uitrijden tot na afloop van een kalenderdag, is tevens parkeergeld verschuldigd voor de volgende kalenderdag en eventueel daar op volgende kalenderdagen, één en ander conform de daarvoor geldende parkeertarieven.
 5. Indien het parkeergeld vooraf is voldaan door het maken van een reservering geldt de volgende regeling:
  1. Indien parkeerder geen gebruik maakt van de parkeeraccommodatie op de gereserveerde datum (‘no-show’s), bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde parkeergelden.
  2. bij annulering tot 48 uur voor de 1e dag van reservering van een parkeerplaats bestaat recht op volledige restitutie van reeds betaalde parkeergelden
  3. bij annulering na 48 uur tot de 1e dag van reservering van een parkeerplaats bestaat recht op restitutie van reeds betaalde parkeergelden, verminderd met € 2,50 aan annuleringskosten.
 6. Indien een parkeerder geen geldige betaling van het verschuldigde parkeergeld kan aantonen is parkeergeld verschuldigd op basis van het dagtarief van de parkeeraccommodatie.

Artikel 4 Parkeervoorwaarden

 1. In- en uitrijden van voertuigen kan uitsluitend plaatsvinden tijdens de openingstijden die in of bij de parkeeraccommodatie bekend zijn gemaakt.. De openingstijden worden door de exploitant vastgesteld.
 2. De in de parkeeraccommodatie aanwezige voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als op de openbare weg (kentekenregistratie, verzekering, etc.). In de parkeeraccommodatie zijn de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van overeenkomstige toepassing.
 3. Gedurende de aanwezigheid in de parkeeraccommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de onderhavige overeenkomst, de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 4. De parkeerder is gehouden alle aanwijzingen en voorschriften van exploitant en het door of namens haar aangestelde personeel m.b.t. het gebruik van de parkeeraccommodatie stipt en onverwijld op te volgen. Parkeerder moet zich zodanig gedragen dat de afwikkeling van het verkeer in en nabij de parkeeraccommodatie ongestoord voortgang kan vinden en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot verwijdering uit de parkeeraccommodatie, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem veroorzaakte schade.
 5. Toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend aan voertuigen met een maximale lengte van 5 meter, een breedte van maximaal 2,00 meter en een gewicht van minder dan 2500 kg.
 6. De hoogte van het voertuig mag niet meer bedragen dan de bij de ingang van de parkeeraccommodatie aangegeven maximale doorrijhoogte.
 7. De exploitant c.q. de beheerder is gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.
 8. Het is niet toegestaan de parkeeraccommodatie binnen te rijden met aanhangwagens van welke soort ook, waaronder begrepen caravans.
 9. De exploitant c.q./ de beheerder is te allen tijde gerechtigd de parkeerder en/of diens voertuig toegang te weigeren tot de parkeeraccommodatie.
 10. Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de aanwijzingen van de exploitant.
 11. De in- en uitritten, nooduitgangen en overige vluchtwegen mogen in geen geval geblokkeerd worden zodat ongehinderd gebruik door overige parkeerders, hulpdiensten en de exploitant c.q. de beheerder.
 12. Voertuigen, die in strijd met het bovenstaande zijn geparkeerd, kunnen te allen tijde door de exploitant c.q. de beheerder worden verwijderd . De kosten van verwijdering, bestaande uit takel- en/of sleepkosten en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de eigenaar, gebruiker of houder van het voertuig in rekening gebracht.
 13. De exploitant c.q. de beheerder is gerechtigd, indien noodzakelijk, voertuigen en/of personen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de exploitant kan leiden. Bij de beoordeling van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen dient de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
 14. Parkeerder zal de motor van het voertuig niet langer in bedrijf houden dan noodzakelijk is voor het inrijden, parkeren dan wel verlaten van de parkeeraccommodatie.
 15. Geparkeerde voertuigen moeten deugdelijk worden afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. De parkeerder draagt er zorg voor dat geen waardevolle zaken in het voertuig worden achtergelaten.
 16. Het is de inzittenden van de voertuigen niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd, dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.
 17. Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie goederen en/of diensten te verkopen/verhuren/leveren en/of te koop/huur/levering aan te bieden. Tevens is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de exploitant, commerciële uitingen in de parkeeraccommodatie aan te brengen.
 18. Het in niet toegestaan om laadpunten langer dan strikt noodzakelijk, d.w.z. zo lang als redelijkerwijs nodig is om het voertuig geheel op te laden, te gebruiken. Ingeval van onnodig lang gebruik van laadpunten, is de exploitant c.q. de beheerder gerechtigd het voertuig van het laadpunt los te koppelen en te verplaatsen, als bedoeld in lid m van dit artikel.
 19. Het is, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant c.q. beheerder, niet toegestaan de parkeeraccommodatie anders te gebruiken dan voor het parkeren van voertuigen.
 20. Het is niet toegestaan ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, uitgezonderd motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig.
 21. Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie te roken of open vuur te maken.
 22. Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen voeren, tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming is verleend door of namens de exploitant c.q. de beheerder.
 23. Het is niet toegestaan het voertuig langer dan 4 weken onafgebroken in de parkeeraccommodatie te parkeren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen met de exploitant c.q. de beheerder.

Artikel 5 Treintje rijden

 1. Het met een Motorvoertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit zonder gebruikmaking van een geldig, door Harlingen geaccepteerd Parkeerbewijs is onder geen beding toegestaan.
 2. In geval van verlies, beschadiging of het ontbreken van het Parkeerbewijs, is de Parkeerder het door Harlingen voor de betreffende Parkeerfaciliteit vastgestelde Dagtarief zoals vermeld bij de inrit van de Parkeerfaciliteit verschuldigd. De Parkeerder dient dit bedrag vóór het verlaten van de Parkeerfaciliteit te voldoen. Het hiervoor genoemde Dagtarief laat onverlet het recht van Harlingen om de Parkeerder het werkelijke Parkeergeld in rekening te brengen mocht dat hoger zijn dan het Dagtarief.
 3. Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het Motorvoertuig verlaten van de Parkeerfaciliteit, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Klant direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan.
 4. Indien Harlingen een gebruik van de Parkeerfaciliteit in strijd met het bepaalde in artikel 5 lid 1 of artikel 5 lid 3 van deze Voorwaarden constateert, is de Klant het door Harlingen voor de betreffende Parkeerfaciliteit vastgestelde Dagtarief zoals vermeld bij de inrit van de Parkeerfaciliteit verschuldigd, vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad € 346,95 (incl. BTW prijspeil 2024). Harlingen heeft het recht daarnaast en daarenboven overige daadwerkelijk geleden (gevolg)schade te vorderen. Het hiervoor genoemde Dagtarief laat onverlet het recht van Harlingen om het werkelijke parkeergeld in rekening te brengen mocht dat hoger zijn dan Dagtarief.
 5. Harlingen is vrij het in artikel 5 lid 4 genoemde bedrag aan aanvullende schadevergoeding jaarlijks te indexeren conform CPI.

Artikel 6 Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Een tekortkoming kan de exploitant niet worden toegerekend, indien zij te wijten is aan een van de wil van de exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, extreme weersomstandigheden, molest, vandalisme alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.
 2. De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking of voortdurend toezicht. De exploitant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (schade ten gevolge van) diefstal, tenietgaan, verloren gaan of beschadiging van welke aard en door welke oorzaak ook van eigendommen van de parkeerder. De exploitant aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ten gevolge van enig ongeval, lichamelijk letsel en/of anderszins van de parkeerder, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie,
 3. Uitzondering op de in lid a en b genoemde uitsluiting is schade die (aantoonbaar) direct is veroorzaakt door of vanwege de exploitant en/of het personeel van de parkeeraccommodatie en waarvoor de aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 4. De exploitant is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang ook, die, op welke wijze ook. Mocht voortvloeien uit het niet gebruik kunnen maken door parkeerder van de parkeeraccommodatie en/of het niet tijdig kunnen verlaten van de parkeeraccommodatie,
 5. De exploitant is niet gehouden schade te vergoeden ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend een van de wil van de exploitant onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de parkeerovereenkomst redelijkerwijs niet meer door de parkeerder van de exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen werkstaking, brand, bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen alsmede een tekortkoming van derden.

Artikel 7 Schadeverhaal en aansprakelijkheid

 1. De parkeerder is aansprakelijk en gehouden exploitant schadeloos te stellen voor alle schade die door hem of door zijn toedoen is veroorzaakt. Hij vrijwaart de exploitant voor schadevorderingen van derden die door zijn handelen of nalaten zijn ontstaan. Door de parkeerder veroorzaakte schade aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient te worden vergoed op basis van een door de exploitant opgesteld expertiserapport van de schade.
 2. De parkeerder verplicht zich toegebrachte schade aan eigendommen van derden terstond te melden bij de medewerkers van de exploitant.
 3. Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de exploitant in de parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van verwijtbare schuld van de exploitant c.q. beheerder en/of haar personeel.
 4. Afspraken dan wel overeenkomsten met personeelsleden van de exploitant binden deze laatste niet, voor zover deze niet door een vertegenwoordigingsbevoegde schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Voor zover enig beding in de tussen de exploitant en de parkeerder gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig c.q. vernietigbaar is dan wel de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is, omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassing gelaten beding.

Artikel 8 Kostenverhaal

 1. Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke op hem rust ingevolge de geldende wet- en regelgeving, de algemene plaatselijke verordening en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, is de parkeerder gehouden aan de exploitant alle schade te vergoeden, die deze heeft geleden dan wel zal lijden als gevolg van boven genoemde fout, nalatigheid of enig andere vorm van in gebreke blijven.
 2. Indien de exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of enig ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of, in geval van noodzakelijke (juridische) procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand (zowel in- als buiten rechte), aan de exploitant te vergoeden, tenzij onomstotelijk, al dan niet na rechterlijke tussenkomst, is komen vast te staan dat de sommatie, ingebrekestelling of enig ander exploot ten onrechte is uitgebracht dan wel de (juridische) procedure ten onrechte is aangegaan.
 3. Indien de parkeerder een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van de exploitant weigert c.q. om welke reden dan ook niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, is de exploitant gerechtigd het achtergelaten voertuig uit de parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen 14 dagen na het verzoek dan wel sommatie, en het elders op te slaan.
 4. Indien de parkeerder binnen 3 maanden na het verzoek dan wel de sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is de exploitant gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De exploitant is alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de exploitant in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. 
 5. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de exploitant hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de parkeerder al deze kosten te voldoen aan de exploitant. Indien het adres van de parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig.

Artikel 9 Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de exploitant gesloten parkeerovereenkomsten en maken daarvan integraal deel uit. De exploitant is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen van kracht worden op de dag volgende op die, waarop deze ter plaatse van de parkeeraccommodatie kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, te weten de rechtbank Noord-Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.